LeetCode——最接近的三数之和

Q:给定一个包括 n 个整数的数组 nums 和 一个目标值 target。找出 nums 中的三个整数,使得它们的和与 target 最接近。返回这三个数的和。假定每组输入只存在唯一答案。

示例:

输入:nums = [-1,2,1,-4], target = 1
输出:2
解释:与 target 最接近的和是 2 (-1 + 2 + 1 = 2) 。

A:
先排序,枚举A,然后用双指针从A的index+1开始,夹逼b和c(最后一个值)。

class Solution {
  public int threeSumClosest(int[] nums, int target) {
    Arrays.sort(nums);
    int n = nums.length;
    int best = 10000000;

    // 枚举 a
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      // 保证和上一次枚举的元素不相等
      if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
        continue;
      }
      // 使用双指针枚举 b 和 c
      int j = i + 1, k = n - 1;
      while (j < k) {
        int sum = nums[i] + nums[j] + nums[k];
        // 如果和为 target 直接返回答案
        if (sum == target) {
          return target;
        }
        // 根据差值的绝对值来更新答案
        if (Math.abs(sum - target) < Math.abs(best - target)) {
          best = sum;
        }
        if (sum > target) {
          // 如果和大于 target,移动 c 对应的指针
          int k0 = k - 1;
          // 移动到下一个不相等的元素
          while (j < k0 && nums[k0] == nums[k]) {
            --k0;
          }
          k = k0;
        } else {
          // 如果和小于 target,移动 b 对应的指针
          int j0 = j + 1;
          // 移动到下一个不相等的元素
          while (j0 < k && nums[j0] == nums[j]) {
            ++j0;
          }
          j = j0;
        }
      }
    }
    return best;
  }
}

声明:该文章系转载,转载该文章的目的在于更广泛的传递信息,并不代表本网站赞同其观点,文章内容仅供参考。

本站是一个个人学习和交流平台,网站上部分文章为网站管理员和网友从相关媒体转载而来,并不用于任何商业目的,内容为作者个人观点, 并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。

我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是可能由于能力有限或疏忽,导致作者和来源有误,亦可能您并不期望您的作品在我们的网站上发布。我们为这些问题向您致歉,如果您在我站上发现此类问题,请及时联系我们,我们将根据您的要求,立即更正或者删除有关内容。本站拥有对此声明的最终解释权。